Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych.

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 74/DFP-Ksg.VI/8/VI/2021

Data publikacji ogłoszenia: 7 czerwca 2021 roku

Termin składania ofert: 25 czerwca 2021 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%

Warunki pracy na stanowisku:
• siedziba Wydziału – ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
• praca przy komputerze,
• praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
• prowadzenie bieżącej ewidencji finansowo-księgowej oraz budżetowej:
• wydatków i dochodów bieżących i majątkowych w ramach realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych obsługiwanych przez Wydział,
• dochodów budżetowych niepodatkowych, realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi, w tym:
• sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
• ujęcie w księgach rachunkowych (dekretacja),
• sporządzania polecenia zapłaty,
• prowadzenie obsługi księgowej rachunków bankowych,
• prowadzenie bieżącej analizy kont rozrachunkowych wg kontrahentów,
• wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, not księgowych,
• sporządzanie potwierdzeń sald należności oraz weryfikacja potwierdzeń sald otrzymanych od kontrahentów,
• sporządzanie:
• cząstkowych, bieżących i okresowych sprawozdań budżetowych wydatków i dochodów oraz innych sprawozdań przewidzianych przepisami prawa w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i innych źródeł zagranicznych obsługiwanych przez Wydział,
• bieżących i okresowych sprawozdań budżetowych dochodów oraz innych przewidzianych przepisami prawa w zakresie dochodów budżetowych niepodatkowych,
• prowadzenie analizy i uzgodnień zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych oraz dochodów budżetowych niepodatkowych,
• uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi miesięcznych wydatków budżetowych, zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków strukturalnych oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w zakresie Oddziału ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych,
• uzgodnienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami powiązanymi oraz not wyłączeniowych jednostek powiązanych w zakresie Oddziału ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych,
• sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT w zakresie zadań realizowanych przez Oddział ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych,
• prowadzenie spraw budżetowych w zakresie dochodów niepodatkowych realizowanych przez Wydział na podstawie zebranych materiałów z poszczególnych Oddziałów Wydziału Księgowości, w tym:
• opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz projektów planów i planów finansowych,
• wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie i planach finansowych,
• sporządzanie projektów harmonogramów i harmonogramów realizacji dochodów oraz ich aktualizacja,
• sporządzanie analiz i informacji z wykonania budżetu,
• przygotowanie i przekazanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
• wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
• wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę,
• wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe,
• staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w tym doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem ewidencji księgowej,
• znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług (VAT), Ordynacja podatkowa, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o statystyce publicznej, o ochronie danych osobowych,
• znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
• znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
• znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
• znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
• umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
• ukończone kursy/szkolenia w zakresie rachunkowości finansów, podatku VAT, funduszy europejskich,
• umiejętność pracy w programach finansowo-księgowych.

Oferta kandydata musi zawierać:
• list motywacyjny,
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – świadectwo ukończenia szkoły średniej dla wykształcenia średniego i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych dla wykształcenia wyższego (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
• kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
• oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
• oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem,
dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm), zwanym dalej RODO,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO,
• dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
• certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
• dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
• świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
• świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Oferta kandydata może zawierać:
• Curriculum Vitae.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 74/DFP-Ksg.VI/8/VI/2021”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 25 czerwca 2021 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru (z późn. zm.).