Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 76/DZSP-Inf.III/4/VI/2021
Data publikacji ogłoszenia: 10 czerwca 2021 roku
Termin składania ofert: 30 lipca 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: <6%

Warunki pracy na stanowisku:
• siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
• praca przy komputerze,
• praca w pozycji siedzącej,
• możliwa praca poza siedzibą Wydziału.
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
• analizowanie, modelowanie, realizacja, aktualizowanie i optymalizacja procesów z obszaru infrastruktury teleinformatycznej z monitorowaniem przebiegu ich realizacji, w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur formalnych oraz w oparciu o uznawane w tym obszarze standardy i dobre praktyki w zakresie projektów informatycznych,
• opracowywanie założeń do projektów informatycznych,
• opis merytoryczny faktur i rachunków dotyczących usług i zakupów informatycznych,
• planowanie, kierowanie i udział we wdrażaniu systemów informatycznych,
• planowanie, kierowanie i udział w pracach związanych z realizacją zawartych umów,
• współpraca z właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi w zakresie spraw związanych z wydawaniem upoważnień dla pracowników firm realizujących umowy,
• analiza rynku oprogramowania pod kątem zastosowania nowych rozwiązań w Urzędzie Miasta Łodzi,
• przygotowanie dokumentacji oraz czynny udział w postępowaniach przetargowych z zakresu realizacji projektów (zakup usług i dostaw),
• analiza nowych technologii,
• współpraca i konsultacje merytoryczne z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi w zakresie niezbędnym do realizacji projektów,
• udział w projektach informatycznych związanych z utrzymaniem, rozwojem i bieżącą eksploatacją systemów informatycznych,
• analizowanie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi pod kątem wymagań stawianych przez informatykę w związku z pracami dotyczącymi realizacji projektów informatycznych (np. logiki nowych systemów),
• szkolenia stanowiskowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi,
• planowanie budżetu w zakresie planowanych zakupów i utrzymania systemów informatycznych,
• analiza danych,
• prowadzenie, aktualizacja i archiwizacja elektronicznych wykazów, baz danych oraz zestawień zawierających informacje w sprawach dotyczących odpowiednio realizowanych zadań i czynności, w zakresie niezbędnym dla potrzeb bieżącego i w miarę możliwości przyszłego raportowania tych informacji,
• podnoszenie kwalifikacji,
• przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawach należących
do zakresu zadań zarządzania projektami informatycznymi,
• wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.
Wymagania niezbędne/konieczne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,
a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
• wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę,
• wykształcenie: w przypadku stanowiska podinspektora wykształcenie minimum średnie policealne, w przypadku stanowiska inspektora wykształcenie minimum wyższe,
• staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim policealnym wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, od kandydatów z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany; w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
• znajomość ustaw: samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne, o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
• znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
• znajomość zasad publicznych postępowań przetargowych (ustawa Prawo zamówień publicznych),
• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
• znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
• umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, w tym MS Project i systemów operacyjnych WINDOWS),
• znajomość SQL,
• podstawowa znajomość zagadnień z zakresu analizy procesowej.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
• certyfikat PRINCE2 Fundation,
• znajomość zagadnień z zakresu architektury korporacyjnej.
Oferta kandydata musi zawierać:
• list motywacyjny,
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi),
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – świadectwo ukończenia szkoły średniej policealnej dla wykształcenia średniego i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych dla wykształcenia wyższego (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
• kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
• oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli kandydat zamierza
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
• oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi):
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem,
dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm), zwanym dalej RODO,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO,
• dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
• certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
• dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
• świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
• świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.
Oferta kandydata może zawierać:
• Curriculum Vitae.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 76/DZSP-Inf.III/4/VI/2021”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 30 lipca 2021 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru (z późn. zm.).

Zastępca Przewodniczącego
Komisji ds. Naboru
Beata Buczyńska-Łukasiak