Jesteś osobą kreatywną i otwartą, mówisz po angielsku? Być może nigdy nie rozważałeś/aś pracy w Urzędzie, ale jeżeli chcesz docelowo zbudować swoją karierę w branży doradczej, nieruchomościowej czy w międzynarodowej korporacji to poświęć nam chwilę i daj się przekonać:

 • W naszym zespole będziesz pracować nad ściąganiem nowych inwestorów do Łodzi. Co to oznacza?
 • Udział w międzynarodowych wydarzeniach branżowych.
 • Tworzenie biznesowych kampanii promocyjnych.
 • Pełna swoboda wdrażania własnych pomysłów.
 • Tworzenie prezentacji inwestycyjnych dla największych inwestorów.
 • Oferujemy Ci pracę, która pomoże Ci się rozwinąć, zbudować międzynarodowe relacje i poznać cały łódzki świat biznesu.
 • Co najważniejsze – w żadnej innej pracy nie będziesz mieć takiego wpływu na otaczającą Cię rzeczywistość – gwarantujemy dużą satysfakcję i poczucie sensu codziennej pracy.

-> W naszym biurze pierwsze szlify zbierali doradcy rynku nieruchomości komercyjnych, pracownicy łódzkich korporacji i marketingowcy.

-> Nie wymagamy żadnego konkretnego doświadczenia, my tez nie byliśmy specjalistami w swoich dziedzinach przed dołączeniem do zespołu.

Jeśli chcesz to, zanim zaaplikujesz na to stanowisko, wpadnij do nas po prostu na kawę i poznaj nas lepiej! :)


Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze podinspektor/inspektor ds. nowych inicjatyw gospodarczych w Oddziale ds. Nowych Inicjatyw Gospodarczych w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego.

Wymiar czasu pracy: 3 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie
Numer ewidencyjny naboru: 73/DPRG-BRG.V/2/VI/2021
Data publikacji ogłoszenia: 7 czerwca 2021 roku
Termin składania ofert: 21 czerwca 2021 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Oddziału – ul. Piotrkowska 104a (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • praca poza siedzibą Biura (wyjazdy służbowe),
 • dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • pozyskiwanie projektów inwestycyjnych oraz budowanie atrakcyjnego wizerunku gospodarczego Miasta poprzez działania opisane w aktualnym szczegółowym wykazie zadań dla Oddziału,
 • prowadzenie bazy danych partnerów biznesowych z podziałem na branże (firmy doradztwa strategicznego, firmy rekrutacyjne, kancelarie prawne o pożądanym profilu),
 • współpraca z centrami obsługi inwestora (lub ich funkcjonalnymi odpowiednikami) w innych miastach, w tym śledzenie trendów i stosowanych dobrych praktyk,
 • wypracowanie rozwiązań w zakresie tworzenia zachęt inwestycyjnych dla inwestorów,
  działania z zakresu monitorowania rynku, gromadzenia danych (research):
 • monitorowanie oferty inwestycyjnej konkurencyjnych ośrodków miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem zachęt inwestycyjnych poprzez research internetowy, zapytanie w trybie informacji publicznej itd.,
 • zbieranie informacji na temat zachęt inwestycyjnych dostępnych dla priorytetowych dla Miasta gałęzi gospodarki będących w dyspozycji instytucji publicznych – zarówno lokalnych (np. Urząd Marszałkowski, ŁARR, ŁSSE) jak i centralnych (np. KUKE i PARP) na potrzeby prezentacji inwestycyjnej Miasta oraz oferty inwestycyjnej Miasta,
 • pozostawanie w kontakcie z firmami rekrutacyjnymi w zakresie pozyskiwania danych na temat płac obowiązujących na lokalnym rynku pracy oraz w zakresie procesu rekrutacji pod kątem określonych projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Oddział,
 • monitorowanie prasy, internetu i mediów społecznościowych pod kątem sytuacji gospodarczej na rynku lokalnym, z uwzględnieniem pojawienia się na nim nowych inwestorów oraz mając na względzie fakt podjęcia przez obecne już podmioty na lokalnym rynku istotnych działań w zakresie ekspansji gospodarczej,
  prezentacja gospodarcza, oferta inwestycyjna:
 • gromadzenie danych eksponowanych w prezentacji inwestycyjnej Miasta oraz w jego ofercie inwestycyjnej oparta na współpracy z innymi oddziałami wchodzącymi w skład biura, właściwymi merytorycznie co do konkretnych zagadnień,
 • aktualizacja prezentacji inwestycyjnej w oparciu o dane uzyskane od właściwych pracowników Oddziału i Biura,
 • przygotowanie kwartalnego jednostronicowego materiału informacyjnego dotyczącego aktualnej sytuacji gospodarczej Miasta obejmującego informacje na temat wynagrodzeń, poziomu bezrobocie, postępów w realizacji kluczowych projektów strategicznych oraz zawierającego dane na temat wydarzeń i projektów atrakcyjnych z punktu widzenia budowania pozytywnego wizerunku gospodarczego Miasta, a nie dotyczących bezpośrednio sfery gospodarki czy ekonomii,
 • przygotowanie projektu Rady Prezydenckiej w zakresie doboru tematyki konkretnego spotkania, składu osobowego oraz – odpowiednio do powyższego – wsparcia innych oddziałów wchodzących w skład Biura,
  realizacja i koordynacja projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – część II – „R”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie zadań Oddziału, w tym:
  przygotowywanie materiałów i dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • zawieranie umów,
 • wykonywanie czynności dotyczących obiegu i rejestracji dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej,
 • sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji dotyczących realizowanych zadań,
 • przygotowywanie do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi materiałów i informacji w zakresie zadań Oddziału oraz ich aktualizacja,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
 • wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – wyższe, na stanowisko inspektora – wyższe magisterskie,
  staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, doświadczenie zawodowe w zakresie działań dotyczących promocji gospodarczej,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office) oraz biegłe posługiwanie się zasobami internetu,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej, w tym w języku angielskim,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w zespole,
 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta (również w języku angielskim),
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej lub w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych,
 • znajomość innych języków obcych,znajomość programów: programy graficzne (Corel, Photoshop, Adobe ilustrator, Prezi itp.).

Oferta kandydata musi zawierać:

 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu doświadczenia zawodowego w zakresie działań dotyczących promocji gospodarczej,
 • oświadczenie o posiadaniu biegłej znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną,
 • oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • oświadczenia (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm), zwanym dalej RODO,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Oferta kandydata może zawierać:

 • Curriculum Vitae.
 • W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 63/DPRG-BRG.V/1/V/2021”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 21 czerwca 2021 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru (z późn. zm.).

Przewodnicząca
Komisji ds. Naboru
Beata Łuszczyńska
Urząd Miasta Łodzi