Językowzięci

Przedsięwzięcie pod nazwą „Młodzi w Łodzi – Językowzięci” była to inicjatywa programu „Młodzi w Łodzi”, adresowana do studentów oraz pozostających bez pracy absolwentów łódzkich uczelni. Jego celem była promocja nauki niszowych języków obcych i zachęcenie łódzkich studentów i absolwentów do podnoszenia swoich kwalifikacji.

W ramach Przedsięwzięcia Organizator pokrywał 50% kosztów uczestnictwa w kursie językowym jednego z trzech wybranych języków, na które zapotrzebowanie zgłaszali inwestorzy – firmy z branży BPO/ITO, będących jednocześnie mniej popularnymi wśród studentów i absolwentów.

Na potrzeby Przedsięwzięcia za takie języki uznano

JĘZYK SZWEDZKIJĘZYK FIŃSKIJĘZYK PORTUGALSKI

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rekrutacja uczestników od 25 lipca 2016 r. do wyczerpania miejsc
Podpisanie umów z uczestnikamico najmniej 5 dni przed rozpoczęciem kursu językowego
Uruchomienie zajęćod 30 września do 15 października 2016 r.
Zakończenie zajęć (I+II semestr)30 czerwca 2017 r.

Kursy prowadzone były przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej i obejmowały II semestry nauki (120 godzin dydaktycznych).

KRYTERIA UCZESTNICTWA

Uczestnikami Przedsięwzięcia mogli być zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Łodzi:

  • studenci łódzkich uczelni, którzy w dniu zgłoszenia do udziału w Przedsięwzięciu ukończyli co najmniej I rok studiów (licencjackich, magisterskich, uzupełniających magisterskich);
  • pozostający bez pracy absolwenci łódzkich uczelni, którzy w dniu zgłoszenia do udziału w Przedsięwzięciu nie ukończyli 30 roku życia.

W szczególnych przypadkach, rozpatrywanych każdorazowo indywidualnie, decyzją Organizatora Przedsięwzięcia, Uczestnikiem mogła zostać osoba niezameldowana na terenie Miasta Łodzi.

Ponadto warunkiem udziału w Przedsięwzięciu było:

  • posiadanie średniej ocen za ostatnie 2 ukończone semestry nauki wynoszącej co najmniej 4,0 lub oceny z dyplomu ukończenia studiów wynoszącej co najmniej 4,0;
  • znajomość minimum jednego języka obcego na poziomie B2; wymagana jest znajomość języka innego niż język wybrany w ramach Przedsięwzięcia.

Uwaga: REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA „MŁODZI W ŁODZI – JĘZYKOWZIĘCI” ZOSTAŁA ZAWIESZONA NA CZAS NIEOKREŚLONY.