Stowarzyszenie Klub Yakumo-Goto

Nazwa projektu: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: UE –Japonia. Nadzór Korporacyjny, efektywność i społeczna odpowiedzialność biznesu.

Termin realizacji: 12-13 kwietnia 2019 r.

Kwota dotacji: 21 500,00 zł

Stowarzyszenie  Klub Yakumo-Goto wraz Uniwersytetem Łódzkim zrealizowało pierwszą naukową konferencję na temat kultury biznesowej. Składała się ona z 3 bloków tematycznych:

  • nadzór korporacyjny
  • odpowiedzialność społeczna biznesu
  • etykieta biznesowa i wartości w biznesie.

Do zapoczątkowania debaty w środowisku akademickim Łodzi zaproszone zostały autorytety naukowe i specjaliści, reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe o międzynarodowym znaczeniu w dziedzinie ekonomii i polityki., w tym: prof. Takashi Masuyama z Josai Univ. w Japonii, JE Tsukasa Kawada, Ambasador Japonii w Polsce, Yoshito Okada, dyrektor ITOCHU Corp., Kaoru Fukaya, dyrektor Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego JETRO, prof. A. Langenohl z Justus Liebig Univ. Giessen, prof. G. Doroshenko z V.N. Karazin Kharkiv National Univ.

W czasie spotkania zamkniętego Ambasadora Japonii z udziałem reprezentantów środowiska akademickiego, włodarzy Miasta oraz przedstawicieli przedsiębiorców przeprowadzono rozmowy o wzmocnieniu i rozszerzeniu studiów japonistycznych w Łodzi.

Dalekosiężnym celem projektu jest zwiększenie znaczenia Łodzi akademickiej nie tylko w przekazywaniu wiedzy o Japonii, ale w wymianie myśli i poglądów pomiędzy wspólnotami polskimi (unijnymi) a japońskimi.

Zakładane rezultaty i efekty projektu to:

  • uświadomienie środowisku akademickiemu Łodzi oraz jego władzom zasadności rozszerzenia oferty studiów japonistycznych, a szczególnie powiązania filologii japońskiej z problematyką gospodarczą,
  • wskazanie środowisku akademickiemu potrzeby zgłębiania problematyki różnic kulturowych w biznesie, gdyż takiej wiedzę będą poszukiwać przyszli studenci;
  • ugruntowanie w świadomości dyplomatów i przedstawicieli japońskich środowisk biznesowych pozycji Łodzi jako znaczącego ośrodka naukowego i wymiany informacji o stosunkach UE z Japonią;
  • kontynuacja współpracy naukowo-dydaktycznej uczelni łódzkich z japońskimi: UŁ z Josai i Kwansei Gakuin oraz SAN z Hosei;
  • nawiązanie nowych kontaktów z uczelniami japońskimi np. UŁ z Okayama University, SAN z Josai;
  • publikacje w czasopismach naukowych i w internecie, zawierające zarówno treści przekazane podczas konferencji, jak i wnioski wynikające z debaty;
  • przekonanie potencjalnych studentów, że wiedzę o Kraju Kwitnącej Wiśni mogą uzyskiwać również w środowisku akademickim Łodzi, a nie tylko w Warszawie, Krakowie lub Poznaniu.