Wyszukiwarka

Ukryj panel

Assessment Centre

Zaproszenie dla najlepszych

AC oznacza ocenę ośrodkową, czyli tak zwaną zintegrowaną lub inaczej kompleksową. Celem tej metody jest zebranie jak najbardziej wszechstronnych informacji o kandydacie przy wykorzystaniu różnych technik. Metoda AC pozwala ustalić, określić umiejętności i potencjał kandydata. Dzięki różnym stopniom trudności w zadaniach, w których biorą udział kandydaci doświadczenie porażki może zostać zminimalizowane. Uczestnik bierze udział w scenkach symulacyjnych, zadaniach, prezentacjach, wywiadzie biograficznym, wypełnia testy osobowościowe i kompetencji. Następnie wyniki tych wszystkich badań są sumowane i na tej podstawie tworzy się profil zawodowy kandydata.

Rodzaje zadań:

Zadania Assessment Centre różnią się znacznie treścią i formą w zależności od profilu firmy je wykorzystującej i indywidualnych cech stanowiska, na które są przeprowadzane. Można wyróżnić       6 podstawowych grup zadań Assessment’owych:

1. Poczta przychodząca albo in-basket – koszyk zadań – uczestnik wciela się w rolę menedżera; otrzymuje „koszyk” z korespondencją i ma za zadanie podjąć w określonym czasie właściwe decyzje dotyczące poszczególnych notatek, listów, raportów. Zadanie ma na celu sprawdzenie samodzielności, umiejętności podejmowania decyzji pod presją czasu, organizacji pracy, oraz delegowania zadań.

2. Dyskusja grupowa – grupa uczestników ma za zadanie wypracowywać rozwiązanie przedstawionego problemu i opracowywać wspólnie strategię działania. W niektórych przypadkach wybrani uczestnicy mają przypisane role np. menedżera, specjalisty, prezesa. Zadanie ma na celu sprawdzenie poziomu umiejętności komunikowania się kandydatów, ich orientacji na zadania /ludzi, umiejętności przekonywania do swoich racji a także chęci poszukiwania kompromisu i aktywności w dyskusji.

3. Studium przypadku albo case study, case – uczestnik otrzymuje problem do rozwiązania. Zazwyczaj jest on związany z działalnością firmy, lub wystąpił w firmie w przeszłości. W określonym czasie uczestnik musi się zastanowić się nad problemem i przedstawić jego rozwiązanie, zazwyczaj w postaci prezentacji. Jeżeli zadanie jest złożone, może zostać poproszony o rozwiązanie go w domu i przedstawienie rozwiązania na następnym spotkaniu. Ćwiczenie sprawdza przede wszystkim wiedzę z danego zakresu i umiejętność praktycznego jej wykorzystania. Zależnie od charakteru samego zadania może testować również umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania trafnych decyzji, a także organizację pracy i kreatywność.

4. Prezentacja – Uczestnik jest poproszony o przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat. Jest to wspomniana wcześniej prezentacja rozwiązania studium przypadku. Zadanie sprawdza umiejętność profesjonalnej prezentacji, komunikatywność, jasnego precyzowania myśli i konstruowania wypowiedzi, oraz autoprezentację podczas wystąpień publicznych.

5. Odgrywanie roli – uczestnik ma za zadanie odegranie roli zawodowej np. menedżera, handlowca czy specjalisty w rzeczywistych sytuacjach, takich jak negocjacje handlowe, symulacja sprzedaży, kontakt z klientami albo pracownikami (bardzo wiele wariantów). W takich zadaniach oceniane są umiejętności interpersonalne, komunikatywność, negocjacyjne, umiejętność przekonywania a także asertywność i empatia.

6. Poszukiwanie faktów – Uczestnik otrzymuje niewielką ilość informacji na temat pewnego problemu. Aby uzyskać więcej informacji i rozwiązać zadanie, musi zadać pytania grupie ekspertów; w tym ćwiczeniu oceniane są umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, jasnego precyzowania pytań, kreatywność.