FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o sztuce

DATA OGŁOSZENIA: 30.04.2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.05.2020 r.

LINK DO STRONY: www.dziennikarstwo.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres mailowy

Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

email: dziennikarstwo@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: nauka o komunikowaniu, kreowanie komunikacji, sztuka w przestrzeni publicznej, kultura performatywna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

– mieć stopień magistra w co najmniej jednym z następujących kierunków/specjalności: komunikacja społeczna, historia sztuki;

– mieć duży dorobek naukowy;

– mieć zaawansowane prace nad dysertacją doktorską;

– posiadać doświadczenie dydaktyczne na uczelniach wyższych;

– specjalizować się w zagadnieniach kreowania i projektowania komunikacji społecznej i komunikacji artystycznej w przestrzeni publicznej;

– posiadać umiejętności i doświadczenie organizacyjne związane z kierowaniem i udziałem w projektach badawczych, organizowaniem konferencji naukowych, działalnością popularyzującą naukę, innymi inicjatywami podejmowanymi w społeczności akademickiej oraz w otoczeniu społecznym;

– znać język angielski na poziomie umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie publikacji naukowych oraz efektywną komunikację w międzynarodowym środowisku naukowym.

Osoby przystępujące do konkursu powinny przesłać podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys,
– odpis dyplomu magisterskiego,
– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy,

– wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.),

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.06.2020 r.

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Klauzula dla kandydata do pracy